Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Florianvr.pl

Wstęp Deklaracji

Serwis Florianvr.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu https://florianvr.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Sim Factor Sp. z o.o.
Ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa

Kontakt do Sim Factor Sp. z o.o.
Tel.: +48 791 787 888

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w całości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie www Florianvr.pl

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. Szablon o wysokim kontraście z 4 wariantami kolorystycznymi.
  2. Dodatkowe menu dostpene z klawiatury umożliwiające pominięcie nieistotnych bloków strony WWW.
  3. Pełną nawigację p ostronie za pomocą klawiatury
  4. funkcje pozwalające manipulowac wielkością czcionki oraz odspemai pomiedzy akapitami, liniami, wyrazami oraz znakami wewnątrz wyrazów
  5. funkcje wyłączającą wszystkie animacje Javascript na stornie
  6. treść stron zorganizowaną w sposób logiczny, zrozumiały i zgodnie z powszechnie znanymi standardami redakcji treści na stronach WWW

Firefox, Chrome, Edge:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-30. Deklarację sporządzono na podstawie audytu wykonanego przez zewnętrzną firmę.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: tomasz.swierszcz@simfactor.pl.
Telefon: +48 791 787 888

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na dane teleadresowe

e-mail: tomasz.swierszcz@simfactor.pl.
Telefon: +48 791 787 888

Kontakt do Sim Factor Sp. z o.o.
Tel.: +48 791 787 888

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl