Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść

Warsztat

Uruchomienie systemu szkoleniowego Florian

Uruchomienie systemu szkoleniowego Florian

Instrukcja uruchamiania systemu FLORIANVR — Interaktywnej platformy treningowej. Zawiera opis czynności przygotowawczych do uruchomienia szkolenia.

 

1. Umieść skrzynkę FLORIANVR w pobliżu odbiornika (np. TV, rzutnik), które będzie służyło do emitowania podglądu procesu szkolenia.

Do transmisji przebiegu szkolenia (np. widoku w okularach do rzeczywistości wirtualnej, podglądu panelu instruktora, zawartości ekranu tabletów szkoleniowych) służyć może każde urządzenie wyposażone w port HDMI (np. telewizor, monitor, rzutnik ekranowy).

2. Otwórz skrzynkę FLORIANVR i wyjmij z niej przewody: zasilający oraz transmisji obrazu.

UWAGA:
Nie zamykaj skrzynki podczas szkolenia. Wewnątrz skrzynki umieszczone są wentylatory odprowadzające ciepło. Zamknięcie skrzynki w trakcie pracy systemu może spowodować uszkodzenie systemu w wyniku przegrzania.

Zawartość skrzyni FLORIANVR. Po lewej stronie widoczne wentylatory. Po prawej gogle do rzeczywistości wirtualnej wraz z manetkami oraz bliżej dwa tablety szkoleniowe. Urządzenia podłączone są przewodami ładującymi akumulatory.

Ilustracja 1. Zawartość skrzyni FLORIANVR. Po lewej stronie widoczne wentylatory. Po prawej gogle do rzeczywistości wirtualnej wraz z manetkami oraz bliżej dwa tablety szkoleniowe. Urządzenia podłączone są przewodami ładującymi akumulatory.

3. Upewnij się, że włącznik pracy ustawiony jest w pozycji O.

Włącznik pracy urządzenia umieszczony jest nad gniazdem zasilającym.

Ilustracja 2. Włącznik pracy urządzenia umieszczony jest nad gniazdem zasilającym.

Włącznik pracy urządzenia, może być ustawiony w trzech różnych pozycjach. Pozycja wyjściowa oznaczona jest symbolem O, podłączanie i rozłączanie systemu powinno odbywać się w tej pozycji włącznika. Tryb pracy / szkolenia oznaczony jest symbolem ||. Urządzenie dysponuje jeszcze trybem ładowania komponentów bezprzewodowych (gogle VR oraz tablety), ładowanie może odbywać się bez pracy systemy szkoleniowego. Ten tryb uruchamiany jest przestawieniem włącznika pracy w tryb oznaczony symbolem |.

4. Podłącz przewód transmisji obrazu HDMI do odbiornika i skrzynki.

Gniazdo obrazu HDMI zabezpieczone jest osłoną przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń.

Ilustracja 3. Gniazdo obrazu HDMI zabezpieczone jest osłoną przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń.

Gniazdo HDMI umieszczone jest z boku urządzenia, w okolicach kółek prowadzących, poniżej gniazda USB. Po podłączeniu przewodu HDMI do odbiornika upewnij się, że ustawiony jest on na odbiór z właściwego gniazda.

5. Podłącz przewód zasilający do źródła prądu elektrycznego oraz skrzynki FLORIANVR.

UWAGA:
System przeznaczony jest do zasilania prądem zmiennym z sieci elektrycznej o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz.

6. Włącz system FLORIANVR. Przycisk zasilania w pozycji ||

Widok włącznika pracy w pozycji II oraz gniazda zasilania.

Ilustracja 4. Widok włącznika pracy w pozycji II oraz gniazda zasilania.

Włączenie systemu FLORIANVR sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej lampki na wyłączniku głównym. Jednocześnie na ekranie podglądu podłączonym do gniazda HDMI, wyświetlać się będzie symbol systemu i informacja o jego uruchamianiu się.

7.  Zaczekaj na uruchomienie się oprogramowania systemu FLORIANVR

Widok ekranu gotowości do pracy na podłączonym urządzeniu. Tu telewizor HD.

Ilustracja 5. Widok ekranu gotowości do pracy na podłączonym urządzeniu. Tu telewizor HD.

Uruchomienie się systemu i jego gotowość do pracy sygnalizowana jest wyświetleniem na ekranie podglądu planszy z symbolem FLORIANVR. Uruchomienie systemu trwa zazwyczaj kilka minut. Nie należy wyłączać systemu ani uruchamiać innych elementów w trakcie jego inicjalizacji.

8. Uruchom gogle do rzeczywistości wirtualnej.

Przed uruchomieniem gogli i manetek należy odłączyć od nich przewody ładujące akumulatory. Przewody znajdują się w gniazdach na górnej części urządzeń.

Widoczne gogle VR i jeden z kontrolerów z załączonymi przewodami zasilającymi koloru szarego.

Ilustracja 6. Widoczne gogle VR i jeden z kontrolerów z załączonymi przewodami zasilającymi koloru szarego.

Gogle VR oraz tzw. kontrolery po odłączeniu przewodów ładujących akumulatory.

Ilustracja 7. Gogle VR oraz tzw. kontrolery po odłączeniu przewodów ładujących akumulatory.

Po odłączeniu przewodów ładowania można wyjąć ze skrzyni urządzenia. Jako pierwsze należy wyjąć gogle i uruchomić je przyciskiem z tyłu urządzenia. Włączenie następuje poprzez przytrzymanie przycisku ok. 3 sek. i sygnalizowane będzie zapaleniem się świetlnego sygnalizatora naładowania akumulatora, zlokalizowanego w pobliżu przycisku.
Po włączeniu gogli VR nastąpi samoczynne uruchomienie oprogramowania i połączenie się do systemu FLORIANVR. Gotowość do pracy urządzenia następuję po około 2-3 minutach.

 Widok przed i po włączeniu zasilania gogli VR. Widoczny świecący sygnalizator naładowania bateri

Ilustracja 8. Widok przed i po włączeniu zasilania gogli VR. Widoczny świecący sygnalizator naładowania baterii.

Włączenie manetek / kontrolerów następuje samoczynnie po wyjęciu ze skrzyni. Należy upewnić się, że na manetkach świeci się zielona dioda sygnalizacyjna.
W innym wypadku włącz manetki ręcznie przez kilkusekundowe przytrzymanie przycisku oznaczonego symbolem ||| . Należy osobno włączyć każdą z dwóch manetek. Połączenie się z systemem następuje samoczynnie i jest sygnalizowane zapaleniem się niebieskiej diody sygnalizacyjnej światłem ciągłym.

Manetka kontrolera po uruchomieniu. Widoczny przycisk włączania oznaczony symbolem ||| .

Ilustracja 9. Manetka kontrolera po uruchomieniu. Widoczny przycisk włączania oznaczony symbolem ||| .

9. Uruchom tablety szkoleniowe.

Przed uruchomieniem tabletów (podobnie jak to miało miejsce w przypadku gogli VR) należy odłączyć od nich przewody zasilania. Po wysunięciu każdego z tabletów z kieszeni należy odłączyć szary przewód z gniazda zasilającego.

Tablet po wyjęciu z kieszeni skrzyni FLORIANVR. Widoczny wetknięty przewód zasilający w gnieździe ładowania.

Ilustracja 10. Tablet po wyjęciu z kieszeni skrzyni FLORIANVR. Widoczny wetknięty przewód zasilający w gnieździe ładowania.

Gniazdo ładowania tabletu po odłączeniu przewodu ładowania.

Ilustracja 11. Gniazdo ładowania tabletu po odłączeniu przewodu ładowania.

Aby włączyć każdy z tabletów, należy przytrzymać kilka sekund przycisk umieszczony na krawędzi urządzenia. Przycisk włączania znajduje się zaraz obok przycisków regulacji głośności. Po włączeniu urządzenia na ekranie wyświetli się plansza producenta oraz ekrany ładowania. Samoczynnie zostanie uruchomione oprogramowanie platformy szkoleniowej FLORIANVR.

Widoczny przycisk uruchamiania tabletu. Bardziej na prawo regulator głośności.

Ilustracja 12. Widoczny przycisk uruchamiania tabletu. Bardziej na prawo regulator głośności.

Zawartość ekranu tabletu zaraz po jego uruchomieniu. Widoczna plansza z modelem urządzenia i sygnaturą producenta.

Ilustracja 13. Zawartość ekranu tabletu zaraz po jego uruchomieniu. Widoczna plansza z modelem urządzenia i sygnaturą producenta.

Po uruchomieniu oprogramowania platformy, wyświetlony zostanie szary symbol systemu na czarnym tle. Urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z aktywnym systemem FLORIANVR. Skutecznie połączenie urządzenia skutkować będzie wyświetleniem planszy powitalnej.

Widok ekranu tabletu po uruchomieniu się systemu z oprogramowaniem FLORIANVR. Trwa łączenie się ze serwerem szkolenia.

Ilustracja 14. Widok ekranu tabletu po uruchomieniu się systemu z oprogramowaniem FLORIANVR. Trwa łączenie się ze serwerem szkolenia.

Tablet jest gotowy do pracy. Urządzenie prawidłowo połączyło się z systemem FLORIANVR i oczekuje na polecenia.

Ilustracja 15. Tablet jest gotowy do pracy. Urządzenie prawidłowo połączyło się z systemem FLORIANVR i oczekuje na polecenia.